عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 4 ـ

طرفهاي متعاهد، گسترش زبان، ادبيات، فرهنگ و تاريخ يكديگر را در دو كشور تسهيل خواهند كرد.