عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 3 ـ

طرفهاي متعاهد، نسبت به همكاري بين كتابخانه‌ها به ويژه كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و كتابخانه مركزي علوم در آكادمي علوم‌اوكراين به نام "‌آي. و. ورنادسكي" مساعدت همچنين برقراري ارتباط و همكاري بين سازمانهاي اسناد و مدارك ملي دو كشور را تشويق خواهند نمود.