عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 2 ـ

طرفهاي متعاهد، همكاري در زمينه‌هاي آموزشي، علمي و پژوهشي را از طرق زير تشويق خواهند نمود-
‌الف ـ مبادله اساتيد ، دانشجويان و متخصصان به منظور آشنايي متقابل با سيستم‌هاي آموزشي،
ب ـ شركت در كنفرانسها، سخنرانيها و انجام كارهاي تحقيقاتي،
ج ـ اعطاي بورسهاي تحصيلي و تحقيقاتي به دانشجويان مقاطع بالاتر و پايين‌تر از ليسانس جهت مطالعات و آموزش آنها در دانشگاهها برابر علايق‌طرفهاي متعاهد.
‌د ـ بررسي چگونگي ارزشيابي مدارك تحصيلي، ديپلم‌هاي دانشگاهي و عنوانهاي علمي يكديگر،
ه ـ مبادله نشريات، جزوات آموزشي دانشگاهي در سطوح مختلف و تهيه فيلمهاي آموزشي.