عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 1 ـ

طرفهاي متعاهد، بر اساس اصول برابري، منافع متقابل و در چهارچوب قوانين داخلي هريك از دو طرف، همكاري و مبادله در زمينه‌هاي‌فرهنگي و هنري، آموزشي، علمي، پژوهشي، ورزشي و توريستي را تشويق و حمايت نموده و توسعه خواهند داد.