عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15151
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/13
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/11/16
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/11/9

قانون اصلاح مواد (2) و(7) قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه