عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15150
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/12
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/11/16
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/11/7

قانون تعيين وضعيت استخدامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي


روابــــط صریـــــــــح