عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15146
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/7
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/11/17

تصويب نامه راجع به مأموريت كاركنان دولت

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.17 به استناد ماده 51) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
‌كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتي كه مقررات خاصي در زمينه بيمه مأموران ثابت خارج از كشور ندارند، موظفند آن دسته از كاركنان خود را كه براي‌مدت بيش از سه ماه به مأموريت خارج از كشور اعزام مي‌شوند، همچنين افراد تحت تكفل آنها را ـ در صورت همراه بود نشان ـ نزد شركتهاي بيمه معتبر در‌كشور محل اقامت آنان بيمه كنند.
‌در صورتي كه در كشور محل مأموريت چنين شركتهايي وجود نداشته باشد، اشخاص ياد شده براي دريافت هزينه‌هاي مربوط و برخورداري از تسهيلات موضوع‌اين تصويب‌نامه، بايد اصل اسناد هزينه معالجه و مراجعه به مراكز درماني كشور محل اقامت خود را پس از تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل ياد‌شده براي دستگاه دولتي متبوع خود ارسال كنند.
‌از مجموع حق بيمه يا هزينه معالجه، هفتاد و پنج درصد 75%) توسط دستگاه دولتي و باقيمانده آن توسط مأمور پرداخت مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح