عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 10 ـ

در صورت نياز و با تصويب كميته، شعبات كميته در استانها تشكيل خواهد شد.
‌حدود اختيارات، وظايف و چگونگي انجام امور توسط شعب، بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب كميته مي‌رسد.


روابــــط صریـــــــــح