عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15146
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/7
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/11/17

تصويب نامه در خصوص نحوه مصرف وصولي ها از محل حق التوليه و اماكن مذهبي در سال 1375

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 1.22214.102.10249 مورخ 1375.11.1 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در اجراي‌تبصره (1) تصويب‌نامه شماره .15337ت 16441ه مورخ 1375.1.19، متمم بودجه سال 1375 را به شرح زير تصويب نمود: ‌سازمان اوقاف و امور خيريه كه در اين تصويب‌نامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود مجاز است مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون( 1.200.000.000) ريال‌افزاي درآمد وصولي را كه از محل حق‌التوليه و حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي دريافت مي‌دارد، در سال 1375 به شرح زير رأساً هزينه نمايد-
‌الف ـ افزايش درآمد وصولي
1 ـ وصولي حق‌التوليه در سال 1375 مبلغ 590.000.000 ريال
2 ـ وصولي حق‌النظاره در سال 1375 مبلغ 150.000.000 ريال
3 ـ وصولي حاصل از اداره اماكن مذهبي در سال 1375 مبلغ 460.000.000 ريال
‌جمع ‌يك ميليارد و دويست ميليون ريال) 1.200.000.000 ريال
ب ـ افزايش هزينه
1 ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي در سال 1375 مبلغ 275.000.000 ريال
2 ـ حفظ عين و منافع و احياي موقوفات در سال 1375 مبلغ 845.000.000 ريال
3 ـ حق‌الزحمه يا پاداش هيأتهاي امناي اماكن مذهبي اسلامي در سال 1375 مبلغ 55.000.000 ريال
4 ـ حق‌الزحمه هيأت امنا و حق‌النظاره نظار موقوفات در سال 1375مبلغ 250.000.000 ريال
‌جمع ‌يك ميليارد و دويست ميليون ريال) 1.200.000.000 ريال
ج ـ بودجه مصوب سال 1375 و تبصره‌هاي آن به قوت خود باقي است.


روابــــط صریـــــــــح