عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15146
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/7
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/11/3

تصويب نامه در خصوص فروش فصلنامه شكوفه

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.3 بنا به پيشنهاد شماره 68280 مورخ 1375.6.18 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (70) قانون وصول‌برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود:
‌وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است نسخه‌هاي منتشر شده فصلنامه شكوفه را به قيمت هر نسخه 1000 ريال به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب‌درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
‌معادل صد درصد( 100%) وجوه واريز شده مزبور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور‌اجتماعي قرار مي‌گيرد تا جه هزينه‌هاي مربوط به مصرف برساند.


روابــــط صریـــــــــح