عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15146
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/7
  • دستگاه مجری:[نهاد رياست جمهوري][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/11/14

تصويب نامه راجع به اهدا كنندگان كليه

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.14 بنا به پيشنهاد شماره 5010 ـ 01س7477. ـ 102 مورخ 1375.11.10 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل‌يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
‌مبلغ ده ميليون( 10.000.000) ريال به عنوان پاداش عمل خير، به منظور سهولت امر مربوط به پيوند كليه و تشويق اهداكنندگان كليه، توسط بنياد بيماريهاي‌خاص به آنها اعطا مي‌شود.
‌اعتبار لازم در سال 1375 و 1376 توسط سازمان برنامه و بودجه تأمين شده و به رديف بنياد بيماري‌هاي خاص افزوده مي‌شود و در سالهاي بعد در قانون بودجه‌كل كشور پيش‌بيني خواهد شد.