عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15146
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/7
  • تعداد مواد:15
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/11/10

‌دستورالعمل اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سازمان بيمه خدمات درماني كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.10 بنا به پيشنهاد شماره .44.39‌د مورخ 1375.7.16 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 12)‌قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ دستورالعمل چگونگي اجراي قانون ياد شده در سازمان بيمه خدمات درماني كشور را به شرح زير‌ تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ جدول تخصيص مشاغل مشمول اين آيين‌نامه به گروه‌هاي ورودي بر اساس مدرك تحصيلي [...ادامه]

‌ماده 2 ـ ضريب افزايش سنواتي سالانه مستخدمان بر اساس نتايج ارزشيابي سال قبل به ميزان [...ادامه]

‌ماده 3 ـ سازمان مكلف است طرح طبقه‌بندي مشاغل مربوط را با توجه به مواد 1) [...ادامه]

‌ماده 4 ـ ميزان فوق‌العاده شغل مستخدمان سازمان حداقل 50% و حداكثر 150% حقوق مبناي گروه [...ادامه]

‌ماده 5 ـ سازمان مي‌تواند به كاركناني كه بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مي‌كنند [...ادامه]

‌ماده 6 ـ سازمان مي‌تواند به منظور جذب و نگهداري كاركنان شاغل در مشاغل داراي مهارتهاي [...ادامه]

‌ماده 7 ـ سازمان مي‌تواند به منظور جبران مسئوليتهاي مديران خود از ابتداي سال 1375 فوق‌العاده‌اي [...ادامه]

‌ماده 8 ـ سازمان مي‌تواند در اجراي ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت [...ادامه]

‌ماده 9 ـ تطبيق وضع كاركنان رسمي سازمان در اجراي ماده 8) قانون نظام هماهنگ پرداخت [...ادامه]

‌ماده 10 ـ كمك هزينه عايله‌مندي و اولاد بر اساس مفاد ماده 9) قانون نظام هماهنگ [...ادامه]

‌ماده 11 ـ سازمان مي‌تواند ضمن اعطاي امتيازات ايثارگران مورد عمل در بخش مشمول قانون استخدام [...ادامه]

‌ماده 13 ـ در صورتي كه حقوق و مزاياي مستخدمان سازمان با اجراي اين تصويب‌نامه از [...ادامه]

‌ماده 14 ـ در موارد سكوت يا ابهام مقررات عمومي در بخش مشمول، قانون استخدام كشوري [...ادامه]

‌ماده 15 ـ فوق‌العاده جذب موضوع اين تصويب‌نامه مشمول حداكثر حقوق مستخدمان شاغل كه هر سال [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور