عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15146
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/7
  • دستگاه مجری:[سازمان تامين اجتماعي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/11/14

تصويب نامه راجع به عيدي كليه مستمري بگيران بازنشسته ، از كار افتاده كلي و بازمانده

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.14 بنا به پيشنهاد شماره 50.25838 مورخ 1375.11.6 سازمان تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و‌هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
‌سازمان تأمين اجتماعي مجاز است به كليه مستمري‌بگيران بازنشسته، ازكارافتاده كلي و بازمانده (‌هر پرونده مستمري) كه در سال 1375 به مدت يك سال از‌مستمري استفاده كرده‌اند، مبلغ سيصد هزار( 300.000) ريال به عنوان عيدي پايان سال 1375 پرداخت كند.
‌چنانچه مستمري‌بگيران ياد شده كمتر از يك سال از مستمري استفاده كرده باشند، به نسبت ماه‌هاي كامل دريافت مستمري از عيدي ياد شده برخوردار مي‌شوند.