عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15137
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.11.27
مصوبه‌‌ شماره 143 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1375/7/14

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد هيات رسيدگي به تخلفات اداري آموزش و پرورش 985)

‌شماره هـ12.73. 1375.10.17
‌تاريخ 75.7.14 شماره‌دادنامه 143 كلاسه پرونده 12.73
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ آقاي يوسف يارياب
‌موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 18 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه ـ الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 365.72 موضوع شكايت آقاي ناصر نيكو نهاد حسيني به طرفيت هيأت رسيدگي به‌تخلفات اداري اداره كل آموزش و پرورش استان ايلام به خواسته لغو رأي شماره 505 ـ 72 هيأت خوانده به شرح دادنامه شماره 722 ـ 72.5.6 چنين‌رأي صادر نموده است ـ نظر به اينكه كه در بند 18 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 71.4.9 افشاء سئوالات امتحاني يا تعويض آنها‌تخلف شناخته شده در حالي كه در اين مورد اعلام شده كه متن املاء مذكور در چند روز پيش از امتحان بوسيله چند نفر از معلمين مطرح و براي‌دانش‌آموزان گفته شده است با توجه به اينكه املاء مورد ادعا براي دانش‌آموزان كلاس دوم ابتدايي بوده است و با توجه به اينكه افشاء سئوالات‌امتحاني يا تعويض آنها غير از موردي است كه قبلا" مشابه آن سئوالات در كلاس طرح شده باشد و نظر به اينكه در همين حد هم دليلي بر اثبات تخلف‌شاكي در پرونده امر نيست و در ماده 21 آيين نامه اجرايي قانون مذكور نيز مقرر شده هيئت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در‌پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم و... اتخاذ تصميم مينمايد رأي هيأتها بايد موجه و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده... و راي مورد شكايت‌نيز انطباقي با مقررات ماده 21 آيين نامه هم به شرح فوق ندارد لذا شكايت شاكي نسبت به رأي شماره 505 ـ 7.2 مورخ 72.1.23 دائر بر محكوميت‌شاكي به توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي وارد و موجه تشخيص و حكم بر ابطال رأي مذكور صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه 18 در رسيدگي‌به پرونده كلاسه 210.72 موضوع شكايت آقاي يوسف يار ياب به طرفيت هيأت رسيدگي به تخلفات اداري آموزش و پرورش ايلام به خواسته اعتراض‌توبيخ كتبي به شرح دادنامه شماره 412 ـ 72.6.28 چنين رأي صادر نموده است ـ شكايت شاكي از رأي هيأت بدون تخلفات اداري دائر به توبيخ كتبي‌با درج در پرونده به لحاظ اينكه ايراد مؤثري ابراز نگرديده و رأي مذكور هم منطبق با مقررات صادر شده است و جاهت قانوني نداشته حكم برد شكايت‌شاكي صادر و اعلام مي‌گردد.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل‌و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.


روابــــط صریـــــــــح