عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌رأي هيأت

‌مستفاد ازتبصره 2 ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 66.6.22 اين است كه تملك اراضي داير و باير شهري تا ميزان هزار متر مربع با قيمت منطقه‌اي‌جواز قانوني ندارد، بنابراين رأي شماره 144.71 شعبه هفدهم و رأي شماره دادنامه 14 ـ 71.2.16 هيئت تجديد نظر ديوان ‌كه در مقام تأييد رأي‌شماره 484 ـ 70.8.18 شعبه دوم صادرشده است) كه مبين اين معني مي‌باشد موافق اصول ومقررات قانوني تشخيص ومستنداً به ذيل ماده 20 قانون‌ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه لازم الاتباع است.
‌رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور


روابــــط صریـــــــــح