عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15133
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.11.20
مصوبه‌‌ شماره 101 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1375/6/3

‌راي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت پاداش پايان خدمت 975)

‌شماره هـ33.72. 1375.8.5
‌تاريخ 1375.6.3 شماره دادنامه 101 كلاسه پرونده ـ 33.72
‌مرجع رسيدگي-‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ آقاي امير حسين كاشاني
‌موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 و 17 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه ـ الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 232.70 موضوع شكايت آقاي جواد جليلي منصوري به طرفيت كارخانه تصفيه قند و شكر‌اهواز ـ اداره كار و امور اجتماعي استان خوزستان به خواسته اعتراض به رأي در خصوص پاداش سنوات قبل از بازنشستگي به شرح دادنامه شماره579 ـ 70.11.15 چنين رأي صادر نموده است ـ نظر به اينكه در رأي مورخ 69.2.29 شوراي كارگاه كه به موجب رأي مورخ 69.5.20 هيأت حل‌اختلافات تأييد گرديده نحوه محاسبه مبلغ چهارصد هزار ريال مشخص نمي‌باشد و رأي از اين جهت غير موجه و غير مستدل وقابل امعان نظر و‌رسيدگي در اين مرحله نمي‌باشد. عليهذا ديوان رأي قطعي مورخ 69.5.20 صادره از هيأت حل اختلاف را كه بدون توجه به اين مراتب اصدار يافته‌مخدوش تشخيص و آنرا نقض و رسيدگي مجدد را به هيأت حل اختلاف فعلي محول مي‌نمايد. ب ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده‌كلاسه 368.70 و 262.70 موضوع شكايت آقاي امير حسين كياني به طرفيت كارخانه قند و شكر اهواز و اداره كار وامور اجتماعي استان خوزستان به‌خواسته اعتراض نسبت به مبلغ چهارصد هزار ريال تعيين شده و رأي صادره از كل كار و امور اجتماعي بابت پاداش سنوات خدمتي قبل از بازنشستگي‌به شرح دادنامه شماره 279 ـ 278 مورخ 71.3.13 چنين رأي صادر نموده است ـ با توجه به متن دادخواستهاي تقديمي و مدارك استنادي و موضوع‌شكايت و خواسته ‌در هر ‌دو پرونده و توضيحات مورخ 70.11.19 شاكي و توضيحات مورخ 71.3.12 نماينده طرف شكايت و محتويات پرونده‌ارسالي از ناحيه كارخانه قند و شكر و اداره كل ‌كار و ‌امور اجتماعي استان خوزستان و همچنين نسبت به رأي مورد شكابت تخلفي از قوانين و مقررات‌و يا مخالفت با آنها مشهود نيست ‌و حكم به رد شكايت شاكي صادر مي‌شود. ج ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 67.70‌موضوع شكايت آقاي ذوالفقار ذوالفقاري به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي خوزستان ـ كارخانه تصفيه قند و شكر به خواسته اعتراض به رأي مورخ69.2.29 شوراي كارگاه و رأي مورخ 69.5.20 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 181 ـ 71.3.24 چنين رأي صادر نموده است ـ صرفنظر از‌اينكه رأي صادره در مورد 6 نفر بازنشستگان كارخانه مشتكي عنه بوده كه فقط در مورد دو نفر به ميزان خيلي كمتري تعيين خسارت شده است و‌صرفنظر از اينكه در موارد مشابه رويه و اقدامات هيأتها به پرداخت سالي يك ماه پاداش اقدام شده است و صرفنظر از رأي 579 ـ 70.11.15 شعبه17 در مورد مشابه اساساً همانطوري كه اعتراض شده و در آراء مشابه هم استدلال گرديده است نحوه محاسبه مبلغ مقرره مشخص نبوده و باوجود‌صراحت قانون به پرداخت پاداش به مأخذ هر سال خدمت يك ماه، اعمال عرف و رويه اعلامي متزلزل است خاصه كه اعمال كيفيات و صورتهاي‌مختلفه در مورد افرادي كه شرايط مشابه دارند دليل عدم استقرار عرف و رويه ثابته است بنا به مجموع مراتب رأي مورخ 69.5.20 هيأت حل اختلاف‌به تأييد رأي مورخ 69.2.29 شوراي كارگاه مخدوش است و نقض مي‌گرددو رسيدگي به هيأت مشابه تجديد نظر ارجاع مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان‌عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ ‌الاسلام و المسلمين فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام‌مشاوره با اكثر‌يت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد .