عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15131
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/17
  • تعداد مواد:9
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/10/30

‌ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1375

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.30 بنا به پيشنهاد شماره .75م ـ 33 مورخ 1375.10.30 سازمان برنامه و بودجه و با توجه به قانون نحوه پرداخت‌عيدي به كاركنان دولت ـ مصوب 1374 ـ ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1375 را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح