عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 9 ـ

دستورالعمل اين آيين‌نامه توسط سازمان تأمين اجتماعي به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ مي‌شود.