عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 8 ـ

هر گونه افزايش مستمري مشمولان اين آيين‌نامه بعد از تطبيق با مفاد قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه ـ مصوب 1373 ـ صورت‌مي‌گيرد.


روابط تنقیحی