عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 7 ـ

صدور احكام تطبيق مشمولان مقررات استخدامي شركتهاي دولتي به عهده دستگاه مربوط است، ولي سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند احكام مذكور‌را به لحاظ تطبيق با مقررات مورد بررسي قرار دهد.