عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 2 ـ

در تعيين حقوق تطبيق مستخدمان مذكور ‌به استثناي افزايش سنواتي) ضريب 120) ريال ملاك عمل قرار مي‌گيرد.