عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 1 ـ

مستخدمان ثابت مشمول مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي ـ مصوب 1352 ـ كه تابع قانون تأمين اجتماعي هستند و مقررات قانون نظام‌هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در مورد آنها اجرا شده است، همچنين مستخدمان رسمي سازمان تأمين اجتماعي كه تا تاريخ 1374.1.1 بازنشسته يا‌ازكارافتاده كلي شده يا فوت كرده‌اند، به لحاظ تعيين حقوق و فوق‌العاده شغل با رعايت كليه ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه‌مورد عمل دستگاه مربوط قرار گرفته، همانند شاغلان با قانون مذكور تطبيق داده مي‌شوند.