عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15131
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/17
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/10/12
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/10/2

قانون پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي كاركنان برنامه 30303 (‌خدمات درماني) از محل اعتبارات جاري( ‌بودجه عمومي)