عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15131
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/17
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/10/11
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/10/19

قانون اصلاح ماده( 1) قانون اداره امور شركتهاي بيمه


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه