عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

1 ـ

صد درصد ارز حاصل از صادرات فرشهايي كه از اول اسفند ماه سال جاري صادر مي‌گردند در اختيار صادركنندگان قرار خواهند گرفت.