عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15129
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/15
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
  • یادداشت:موافقتنامه قانون فوق داراي 15 ماده است.
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/10/12
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/10/5

قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند