عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15125
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/10
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/10/24
مصوبه‌‌ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در تاریخ 1375/10/3

تصويب نامه در خصوص ‌انتخاب اعضاي هيأت مديره هر يك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، كيش، چابهار

‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.10.3 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه‌ (شماره .16632ت 30ه مورخ 1373.2.13) به استناد ماده( 6) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 -‌اعضاي هيأت مديره هر يك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، كيش و چابهار را به شرح زير انتخاب نمودند:
1 ـ سازمان منطقه آزاد قشم-
‌آقايان بهروز بوشهري، محمدتقي بانكي و حسين ماهرو.
2 ـ سازمان منطقه آزاد كيش-
‌آقايان محمدرضا يزدان پناه‌فدايي، مسعود كرباسيان و چنگيز حزين.
3 ـ سازمان منطقه آزاد چابهار-
‌آقايان سياوش سمعي، محمداسماعيل قائم‌مقامي و غلامرضا انصاري.


روابــــط صریـــــــــح