عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15125
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/10
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/10/23

اصلاح تبصره (1) ماده (2) آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به‌تخلفات اداري

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 15.5496 مورخ 1375.10.1 وزارت دادگستري و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور و به استناد ماده 27) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
‌سازمان پزشكي قانوني كشور به سازمان‌هاي مندرج در تبصره 1) ماده 2) آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ موضوع تصويب‌نامه شماره.26222ت 304ه ـ مورخ 1373.8.2 ـ افزوده مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه