عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1375/10/5 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1375/10/12 به تدييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري