عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

در بند 2) ماده 1) قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ مصوب 1367 ـ پس از عبارت"‌بهداشت محيط" ، عبارت " و كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي" اضافه مي‌شود و متون زير به عنوان تبصره‌هاي 1) و 2) به بند ياد‌شده الحاق مي‌گردد-
"‌تبصره 1 ـ كليه اختيارات و وظايف قانوني وزارت جهاد سازندگي ‌سازمان دامپزشكي كشور) و وزارت كشاورزي ‌سازمان حفظ نباتات) همچنان به‌قوت خود باقي است. اعلام ضوابط و حدود تماس مجاز سموم و مواد شيميايي از حيث رعايت نكات بهداشتي بر عهده وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي است و كليه سازمانهاي ذيربط موظف به رعايت ضوابط مربوط مي‌باشند.
‌تبصره 2 ـ آيين‌نامه مربوط به كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با مشاركت‌وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي، كشاورزي، صنايع و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه