عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15125
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/10
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/10/5
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/9/18

قانون اصلاح موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر


روابط زیرمجموعه