عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15121
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/6
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1374/11/15

‌تمديد تصويب‌نامه شماره 72962/ت483ه مورخ 1373/12/17

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1374.11.15 به بنا به پيشنهاد شماره 1020271 مورخ 1374.10.7 وزارت صنايع و به استناد ماده 172) اصلاح قانون"‌مالياتهاي مستقيم" ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
‌تصويب‌نامه شماره .72962ت 483 ه مورخ 1373.12.17 تا پايان سال 1374 تمديد مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه