عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15121
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/6
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/10/15
مصوبه‌‌ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در تاریخ 1375/9/24

تصويب نامه راجع به ‌تعيين منطقه ويژه اقتصادي خوزستان واقع در ضلع شمالي شهرستانهاي خرمشهر و آبادان

‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.9.24 و در اجراي ماده( 14) آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" تبصره (25) قانون‌برنامه دوم ‌موضوع تصويب‌نامه( شماره .42890ت 15003ك مورخ 1374.2.23) تصويب نمودند:
‌منطقه ويژه اقتصادي خوزستان واقع در ضلع شمالي شهرستان‌هاي خرمشهر و آبادان ‌به استثناي كانال ژيان) با وسعت تقريبي 2000) هكتار به شرح نقشه‌پيوست تعيين و شركت "‌توسعه فراگير و شركت عمران خوزستان" * به عنوان سازمان مسئول منطقه مزبور تعيين مي‌شود.
‌حدود اختيارات سازمان مسئول يادشده بر طبق تصويب‌نامه شماره .42890ت 15003ك مورخ 1374.3.23 و اصلاحات بعدي آن و با رعايت قوانين و‌مقررات جاري كشور مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح