عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15121
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/6
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/10/15
مصوبه‌‌ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در تاریخ 1375/9/24

اصلاح تصويب نامه شماره 40102/ت16466ك مورخ 1375/1/26

‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.9.24 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع‌نامه شماره 1368ه ب مورخ 1375.7.22 تصويب نمودند:
‌عبارت زير به انتهاي تصويب‌نامه شماره .40102ت 16466ك مورخ 1375.1.26 اضافه مي‌شود:
"‌حدود اختيارات سازمان مسئول ياد شده بر طبق تصويب‌نامه شماره .42890ت 15003 ك مورخ 1374.3.23 و اصلاحات بعدي آن و با رعايت قوانين و‌مقررات جاري كشور مي‌باشد."


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه