عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15121
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/6
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/10/15
مصوبه‌‌ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در تاریخ 1375/9/24

‌اصلاح ماده(10) اصلاحي مقررات سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.9.24 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه‌شماره .16632ت 30ه مورخ 1373.2.13) و با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1269ه ب مورخ 1375.3.6)‌تصويب نمودند:
‌ماده(10) اصلاحي مقررات سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ‌موضوع تصويب نامه شماره 3.49047ت 15795 ك مورخ1374.8.21) به شرح زير اصلاح مي‌شود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه