عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15121
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/6
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/10/15
مصوبه‌‌ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در تاریخ 1375/9/24

اصلاح تصويب نامه شماره 49083/ت17065ك مورخ 1375/6/31

‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.9.24 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه‌شماره .65632ت 409ه مورخ 1373.11.9) و با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1370ه ب مورخ 1375.3.22)‌تصويب نمودند: ‌عبارت زير به عنوان بند ج) به تصويب‌نامه شماره .49083ت 17065 ك مورخ 1375.6.31 اضافه مي‌شود،
"‌حدود اختيارات سازمان‌هاي مسئول ياد شده بر طبق تصويب‌نامه شماره .42890ت15003ك مورخ 1374.3.23 و اصلاحات بعدي آن و با رعايت قوانين و‌مقررات جاري كشور مي‌باشد."


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه