عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15115
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/29
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/10/5
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/9/20

قانون تفسير ماده( 84) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

موضوع استفسار
‌آيا منظور مقنن از اعتبارات مصوب براي وزارت جهاد سازندگي در ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، شامل موسسات و سازمانهاي تابعه‌و وابسته به آن كه در پيوستهاي قوانين بودجه سالانه داراي رديف طرحهاي عمراني هستند نيز مي‌باشد؟


روابط زیرمجموعه