عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15115
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/29
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][گمرك جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/10/9

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد معافيت از سپردن پيمان ارزي صدور خرما به مالزي

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت 287ه مورخ 1373.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌در جلسه مورخ 1375.10.9 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، نامه شماره 1007 مورخ 1375.9.4 سفارت جمهوري اسلامي ايران در مالزي موضوع‌درخواست معافيت از سپردن پيمان ارزي صدور مقدار سه تن خرما به كشور مذكور مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.