عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15115
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/29
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت جهاد سازندگي][گمرك جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/10/9

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به معافيت از سپردن پيمان ارزي خوراك صادراتي به كشور لبنان

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت 287ه مورخ 1373.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌در جلسه مورخ 1375.10.9 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، نامه شماره 1271 ـ ك ـ 1 ـ و مورخ 1375.8.19 كميته اقتصادي وزارت امور خارجه،‌موضوع درخواست صدور مقدار دويست تن خوراك ده درصد طيور و معافيت از سپردن پيمان ارزي مقدار خوراك صادراتي مذكور به كشور لبنان مطرح و مورد‌موافقت قرار گرفت.