عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15115
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/29
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/10/5
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/18

تصويب نامه در مورد تبديل روستاي سورك به شهر

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.18با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.7330 مورخ 1375.7.14 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده (4) قانون ياد شده و تبصره‌هاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
‌روستاي سورك مركز بخش مياندورود تابع شهرستان ساري در استان مازندران به شهر تبديل شده و به عنوان شهر سورك شناخته شود.