عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15115
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/29
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/10/5
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/18

تصويب نامه راجع به ‌ايجاد شهرستان بوئين زهرا

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره .3640‌و1. مورخ 1375.6.26 وزارت كشور، به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 7) قانون ياد شده تصويب نمودند:
‌شهرستان بويين زهرا به مركزيت شهر بويين زهرا از تركيب بخش‌هاي زير در تابعيت استان تهران ايجاد و تشكيل شود:
‌الف ـ بخش مركزي متشكل از دهستان‌هاي دشتابي شرقي ـ دشتابي غربي ـ رامند جنوبي ـ زهراي بالا ـ زهراي پايين و سگزآباد.
ب ـ بخش آوج به مركزيت شهر آوج متشكل از دهستانهاي آبگرم ـ حصار وليعصر ـ خرقان شرقي ـ خرقان غربي و شهيدآباد.


روابــــط صریـــــــــح