عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15115
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/29
  • دستگاه مجری:[وزارت مسكن و شهرسازي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/10/9

‌اصلاح آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.9 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 100.12842 مورخ 1373.7.23 وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي‌و دارايي و به استناد ماده( 2) قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني ـ مصوب 1346 ـ تصويب نمود:
‌در ماده (15) آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني ـ موضوع تصويب‌نامه شماره 76358 مورخ 1363.11.10 ـ عبارت "‌رييس‌دادگستري محل" جايگزين عبارت "‌دادستان" شده و يك تبصره به شرح زير به آن اضافه مي‌شود:
‌تبصره ـ در صورت عدم تخليه خانه توسط سازمان متبوع استفاده كنند در مهرت مقرر سازمان صاحب‌خانه موظف است با ارايه سه ماه مهلت مجدد نسبت به‌تخليه خانه به روش مندرج در اين ماده اقدام كند.
‌آن دسته از خانه‌هاي سازماني كه سازمان صاحب‌خانه و سازمان متبوع استفاده كننده آنها يكي است، از مفاد اين تبصره مستثنا هستند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه