عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15115
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/29
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/10/5
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/18

تصويب نامه در مورد ‌اصلاحات تقسيماتي در استان اردبيل

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 7872.1.42 مورخ 1375.7.28 وزارت كشور، به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي مواد (3)،( 6) و (7) قانون ياد شده تصويب نمودند:
‌اصلاحات تقسيماتي زير در استان اردبيل انجام شود.
‌الف ـ روستاهاي هل‌آباد ـ گلين قشلاقي ـ پير زمان ـ تركه ده ـ نرلو ـ جعفرلو ـ قرخ‌بلاغ از بخش هير شهرستان اردبيل منتزع شده و به دهستان سنجبد شمال‌ملحق شوند.
ب ـ روستاهي اناويز ـ گاودول ـ ايوانق و گل تپه از دهستان خانند بيل شرقي منتزع شده و به دهستان سنجبد غربي ملحق شوند.
ج ـ دهستان زرج‌آباد به مركزيت روستاي زرج‌آباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكان‌هاي زرج‌آباد ـ دولت‌آباد ـ ناوند ـ شرح‌آباد ـ زاويه ـ زرج‌آباد ـ قوزلو -‌صوفلو ـ گيلاندوز ـ سلوكلوگل ـ قالين قيه ـ احمدآباد ـ بورستان و رستم‌آباد منتزع شده از دهستان سنجبد جنوبي تابع بخش سنجبد شهرستان خلخال در‌تابعيت بخش سنجبد مطابق نقشه 1.250000 پيوست ايجاد و تأسيس شود.
‌د ـ بخش فيروز به مركزيت روستاي فيروزآباد از تركيب دهستان‌هاي سنجبد جنوبي و زرج‌آباد ايجاد و تأسيس شود.
ه ـ شهرستان كوثر به مركزيت شهر گيوي از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان اردبيل ايجاد و تأسيس شود.
1 ـ بخش مركزي به مركزيت شهر گيوي متشكل از دهستان‌هاي سنجبد شمالي و سنجبد غربي.
2 ـ بخش فيروز.