عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15115
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/29
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/10/5
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/18

تصويب نامه راجع به ‌ايجاد واحدهاي تقسيمات كشوري در استان تهران

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.6640 مورخ 1375.7.1 وزارت كشور، به استناد ماده( 13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات ـ كشوري مصوب 1362 ـ و در اجراي مواد( 3)، (6) و( 7) قانون ياد شده تصويب نمودند:
‌واحدهاي تقسيمات كشوري زير در تابعيت استان تهران ايجاد شود:
‌الف ـ دهستان مهرآباد به مركزيت روستاي مهرآباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكان‌هاي زير مطابق نقشه 1.250000 پيوست ايجاد و تشكيل شود.
‌كل‌آهك ـ شاطر محمد عليا ـ شاطر محمد وسطي ـ شاطر محمد سفلي ـ اژدر قلي ـ مهرآباد ـ نوره ـ چناران ـ حيدرآباد ـ چشمه فصل‌علي ـ كوليك -‌يلقان دره ـ سعيديه ـ خورين ـ چشمه‌ها ـ عباس‌آباد ـ تخته ـ ولي‌آباد ـ گندك.
ب ـ بخش رودهن به مركزيت شهر رودهن در تابعيت شهرستان دماوند متشكل از دهستان‌هاي آبعلي و مهرآباد ايجاد و تشكيل شود.
ج ـ بخش ارجمند به مركزيت روستاي ارجمند متشكل از دهستان‌هاي قزقانجچاي و حبلرود ايجاد و تشكيل شود.
‌د ـ شهرستان فيروز كوه به مركزيت شهر فيروزكوه از تركيب بخش‌هاي زير ايجاد و تأسيس شود-
1 ـ بخش مركزي متشكل از دهستان‌هاي پشتكوه و شهرآباد.
2 ـ بخش ارجمند.


روابــــط صریـــــــــح