عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15115
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/29
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/10/5

تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور درمورد تامين هزينه هاي جاري وعمراني

هيئت وزيران درجلسه مورخ 1375/10/5 بنابه پيشنهاد رييس جمهوري اسلامي ايران وبراساس اصل يکصدوبيست وهفتم قانون اساسي جمهوري/ اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي حميد ميرزاده ـ معاون رييس جمهوري اسلامي ايران ورييس سازمان برنامه وبودجه بعنوان نماينده ويژه رييس جمهوردرمورد تامين هزينه هاي جاري وعمراني دستگاههاي اجرايي ملي واستاني از محل درآمد عمومي وانجام جابجايي هاي لامز با رعايت سقف هزينه هاي بندهاي الف)وج)ماده واحده قانون بودجه سال 1375 کل کشور،موضوع قانون اصلاح بودجه سال يادشده مصوب مجلس شوراي اسلامي، تعيين ميشود.
تصميماتي که توسط نماينده ويژه رييس جمهوري اسلامي ايران درخصوص موارد ياد شده اتخاذ ميشود درحکم تصميمات رييس جمهوري اسلامي ايران وهيئت وزيران بوده ولازم الاجرا ميباشد وبا رعايت ماده 19)آئيننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهدبود.