عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15131
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/17
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان حفاظت محيط زيست]
  • یادداشت:‌اصلاحيه پروتكل مونرآل در مورد مواد كاهنده لايه اوزن‌كپنهاك داراي 3 ماده و ‌اصلاحيه پروتكل مونرال در مورد مواد كاهنده لايه ازن ‌لندن داراي 2 ماده است.
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/10/12
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/9/28

قانون تصويب اصلاحيه‌هاي اجلاسهاي لندن و كپنهاك راجع به پروتكل مونرآل در مورد مواد كاهنده لايه اوزون


روابط زیرمجموعه