عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1375/9/25 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1375/10/5 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامس ـ علي اكبر ناطق نوري