عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 12 ـ

متن زير به عنوان ماده 30) به قانون شكار و صيد ـ مصوب 1346 ـ و اصلاحيه بعدي آن اضافه مي‌شود و شماره مواد 30 و 31 فعلي‌به ترتيب به 31 و 32 تغيير مي‌يابد:
‌ماده 30 ـ وجوه حاصل از اجراي قانون شكار و صيد غير از درآمد ناشي از بهاي پروانه‌هاي شكار و صيد و ضرر و زيان كه به موجب بند ‌الف) ماده45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت هزينه خواهد شد به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود. سازمان برنامه و بودجه موظف‌است همه ساله معادل هفتاددرصد 70%) آن را به طور جداگانه در بودجه سازمان منظور كند تا صرف حفاظت از حيات وحش، كنترل مناطق تحت‌نظارت سازمان و تامين هزينه‌هاي مربوط به اجراي ماده 9) قانون شكار و صيد ـ مصوب 1346 ـ و اصلاحيه بعدي آن شود.


روابط تنقیحی