عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 10 ـ

در ماده 16) بعد از كلمه "‌مواد" و قبل از شماره 12)، شماره 11) اضافه مي‌شود.


روابط تنقیحی