عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 8 ـ

ماده 13) به شرح زير اصلاح مي‌شود-
‌ماده 13 ـ هركس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از نودويك روز تا سه سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و هشتصد هزار 000 800 1) ريال‌تا بيست ميليون 000 000 20) ريال و در صورت تكرار به هردو مجازات محكوم مي‌شود-
‌الف ـ شكار جانوران وحشي كمياب و در معرض خطر انقراض از قبيل جيبير، گورخر، گوزن زرد ايراني، يوزپلنگ، تمساح ‌كروكوديل)، هوبره و ميش‌مرغ.
ب ـ شكار در پارك‌هاي ملي.
ج ـ شكار، صيد و يا كشتار جانوران وحشي بااستفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شكار به صورت تعقيب با استفاده از وسيله نقليه موتوري و‌همچنين كشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته‌جمعي.
‌د ـ مبادرت به اقداماتي كه موجبات آلودگي آب درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان با مواد غير نفتي را فراهم آورده و باعث مرگ و مير آبزيان يا به‌خطر افتادن محيط زيست آنان شود.
ه ـ ايجاد يا فراهم كردن مقدمات آتش‌سوزي در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي و مناطق حفاظت شده يا پناهگاههاي حيات وحش براثر بي‌مبالاتي يا‌عدم رعايت مقررات محيط زيست و يا تخلف از نظامات دولتي.
‌تبصره 1 ـ در صورت ايجاد آتش‌سوزي عمدي در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي، مرتكب به مجازات‌هاي مقرر در ماده 675) قانون مجازات‌اسلامي محكوم خواهد شد.
‌تبصره 2 ـ هركس مبادرت به زنده‌گيري، شكار، خريد، فروش، حمل، نگهداري و صدور پرندگان شكاري از قبيل شاهين، بحري، بالابان و دليجه كند‌علاوه بر محكوميت به حداكثر مجازات حبس مقرر در اين ماده به جزاي نقدي از يك ميليون و هشتصد هزار 000 800 1) ريال تا بيست ميليون 000 000 20) ريال محكوم خواهد شد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی